mask

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017 na realizację usług szkoleniowych

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2017

Nazwa zamawiającego

WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH MARIAN GÓRNY

Numer ogłoszenia

1051715

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego pocztą lub kurierem na adres:
WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH MARIAN GÓRNY
BARŁOŻNIA WOLSZTYŃSKA 5 , 64-200 WOLSZTYN
lub w formie korespondencji elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 31.08.2017 do godz. 15.30
oferty nadesłane po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marian Górny

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

068 384-54-96

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w okresie od września 2017 do grudnia 2017 z wyłączeniem świąt i ferii, wsparcie psychologicznego w postaci realizacji cyklu warsztatów indywidualnych i grupowych – dla 77 osób

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: nowotomyski Miejscowość: Barłożnia Wolsztyńska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wzrost szans na rynku pracy 77 osób (w tym 19 kobiet) długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie poprzez wsparcie psychologiczne

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w okresie od września 2017 do grudnia 2017 z wyłączeniem świąt i ferii, następujących usług:
Dla każdego uczestnika zaplanowano średnio 5h indywidualnego doradztwa psychologicznego. 
Badanie kwestionariuszem PWP na pierwszej godzinie indywidualnego doradztwa psychologicznego. Kolejne 3 godziny wsparcia indywidualnego będą służyły doskonaleniu umiejętności radzenia sobie ze stresem. Na ostatniej godzinie zostanie ponownie przeprowadzony test w celu zweryfikowania efektywności wsparcia psychologicznego w ramach projektu.
Po przeprowadzeniu pierwszego testu, równocześnie ze wsparciem indywidualnym będzie realizowane doradztwo psychologiczne grupowe – 77 os.(8 gr. x śr. 9-10os. x 24h)
Program warsztatów:
- nabywanie umiejętności rozpoznawania u siebie objawów stresu,
- nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
- ćwiczenie umiejętności odreagowywania napięć,
- poszerzanie wachlarza stosowanych sposobów radzenia sobie z napięciami.
Podczas doradztwa psychologicznego indywidualnego i grupowego uczestnicy będą korzystali z materiałów pomocniczych , tj. teczka, notatnik, ołówek, długopis, zestaw ćwiczeń, materiały szkoleniowe- druk lub/i nagrania audio (zależne od rodzaju niepełnosprawności).
Termin realizacji IX.17r.-XII.17r.. Miejsce realizacji: WOK.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usługi będzie się odbywała w okresie od września 2017 r. do grudnia 2017 r.,

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca lub osoby z ramienia Wykonawcy (wykładowcy, trenerzy) muszą posiadać odpowiednią wiedzę zgodną z kierunkiem prowadzonych kursów/szkoleń i praktyczne doświadczenie zawodowe w danym obszarze. Wymagania: wykształcenie kierunkowe – kierunek psychologia studia II stopnia, min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe, możliwość przeprowadzenia badań z kwestionariuszem: „Psychospołeczne Warunki Pracy”.

Potencjał techniczny

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny do realizacji zamówienia. Zapewnić zaopatrzenie uczestników w Materiały pomocnicze (teczka, notatnik, ołówek, długopis, zestaw ćwiczeń, materiały szkoleniowe w formie wydruku i nagrań audio). Materiały pomocnicze będą dostosowane do potrzeb uczestników/cek, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności, np. w przypadku osób niedowidzących lub niewidomych zaplanowano nagranie materiału do odsłuchu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia w stosunku do treści złożonej oferty w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym .

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert:
1. W zakresie oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu: wszystkie złożone oferty zostaną poddane ocenie w zakresie ich kompletności, tj. Zamawiający poprzez zastosowanie kryterium „spełnia” – „nie spełnia” zweryfikuje czy zawierają wszystkie informacje i oświadczenia wymagane w niniejszym zapytaniu. Oferty niekompletne, niepodpisane oraz sporządzone niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia, a Oferenci wykluczeni z udziału w postępowaniu
2. kryterium oceny ofert stanowi:
a. cena (waga kryterium – 60%)
b. doświadczenie w zakresie świadczenia usługi (waga kryteriu – 40%)
Sposób przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:
a. najwyższą maksymalną punktacje (tj. 60 punktów) za kryterium cena otrzyma oferta zawierająca najniższą łączną cenę brutto za realizację wszystkich usług objętych Zapytaniem ofertowym, a każda następna oferta oceniona zostanie zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = cena oferty najniższej x 60 / cena oferty ocenianej
b. najwyższą (maksymalną) liczbę punktów za kryterium doświadczenie w zakresie świadczenia usługi otrzyma oferta, której oferent posiada:
1) największą ilość szkoleń przeprowadzonych ogółem;
2)doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń tożsamych do przedmiotowego;
liczba punktów za doświadczenie w zakresie świadczenia usługi (waga 40% - 40 punktów
20% (20 punktów) doświadczenie zawodowe
5 lat – powyżej; od 14 do 20 punktów
1 rok – 3 lata; od 7 do 13 punktów
poniżej 1 roku; od 0 do 6 punktów
20% (20 punktów) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów
5 lat – powyżej; od 14 do 20 punktów
1 rok – 3 lata; od 7 do 13 punktów
poniżej 1 roku; od 0 do 6 punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymogom określonym w zapytaniu ofertowym oraz uzyska najwyższą liczę punktów (suma punktów za cenę i doświadczenie).
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, ze złożone oferty uzyskały taką samą ilość punktów. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowali w pierwotnie złożonej ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy i odstąpienia od negocjacji bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunkówzapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołanie oraz zakończenie postępowania bez wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia a negocjacje przeprowadzone zgodnie z pkt. II nie doprowadziły do uzyskania ceny mieszczącej się w zakresie cenowym przeznaczonym przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
Zamawiajacy nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy są powiązni osobowo lub kapitałowo z Zamawiajacym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiajacym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego czynności zawiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegajace w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
b) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH MARIAN GÓRNY

Adres

64-200 Barłożnia Wolsztyńska

wielkopolskie , wolsztyński

Numer telefonu

68 384 54 96

NIP

9230022323

Tytuł projektu

Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w przedsiębiorstwie WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH MARIAN GÓRNY

Numer projektu

RPWP.06.06.01-30-0004/16-00

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z Wok Górny i wspólnicy. Jesteśmy producentem pudeł i pudełek tekturowych, również tych o nietypowych kształtach i rozmiarach. Oferujemy także skrzynki na owoce i warzywa.

Wyróżnia nas jakość oferowanych opakowań, terminowość i duże możliwości produkcji.

Dostarczamy nasze opakowania kartonowe do przedsiębiorców z Poznania, Zielonej Góry, Wolsztyna, Nowego Tomyśla, Świebodzina oraz z innych miast regionu.

Wolsztyn 


64-200 Wolsztyn

Barłożnia,Wolsztyńska 5
Zakład BARŁOŻNIA

tel: (68) 384 54 96

trasa (Wolsztyn-Nowy Tomyśl)