mask

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH Marian Górny, ul. Barłożnia Wolsztyńska 5, 64-200 Wolsztyn, REGON 970041090, NIP 9230022323 zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2010 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR, na: „Budowa hali produkcyjnej w przedsiębiorstwie Wytwórnia Opakowań Kartonowych Marian Górny w Barłożni Wolsztyńskiej "

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

CEG-BUD Sp. z o.o.

64-200 Wolsztyn

Ul. Powstańców Wlkp 7A

Informacja o przeprowadzonym postępowaniu:
W związku ze złożeniem przez Zamawiającego projektu p.n.: „Budowa hali produkcyjnej w przedsiębiorstwie Wytwórnia Opakowań Kartonowych Marian Górny w Barłożni Wolsztyńskiej " w ramach konkursu dotyczącego Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, osi priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Postępowanie realizowane było zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożył 1 wykonawca. Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryteria: Cena oferty – 100%. uzyskała 10 punktów.

Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zamieścił niniejsze informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z Wok Górny i wspólnicy. Jesteśmy producentem pudeł i pudełek tekturowych, również tych o nietypowych kształtach i rozmiarach. Oferujemy także skrzynki na owoce i warzywa.

Wyróżnia nas jakość oferowanych opakowań, terminowość i duże możliwości produkcji.

Dostarczamy nasze opakowania kartonowe do przedsiębiorców z Poznania, Zielonej Góry, Wolsztyna, Nowego Tomyśla, Świebodzina oraz z innych miast regionu.

Wolsztyn 


64-200 Wolsztyn

Barłożnia,Wolsztyńska 5
Zakład BARŁOŻNIA

tel: (68) 384 54 96

trasa (Wolsztyn-Nowy Tomyśl)